За нас

Нашата цел

ЈУДД „11 Октомври“-Скопје

Детскиот дом „11 Октомври“ - Скопје од декември 2018 година со процесот на деституционализирање започнува да работи на поинаков начин. Животот на децата во една единица продолжи да дејствува во 4 мали групни домови кои се дисперзирани на различни локации од градот Скопје. 

Во групните домови има 24 часа грижа за корисниците на услуги, но квалитетот на услугата во нив е на многу повисоко ниво, со помал број на деца и тоа од 5-7 деца максимум и овој начин на работа е најдобар начин на живеење сличен на она како во биолошките семејства. 

Деинституционализацијата носи многу повластици. Вработениот може да биде вклучен во заедницата, да напредува во работата и продуктивно да го користи слободното време. Има подобри услови за работа, со помал број на корисници и има можности и за професионален развој. Заедницата, општеството, на овој начин ги активира во поддршката за заедничкото општествено добро.

ЈУДД „11 Октомври“-Скопје

Нашиот Тим

Соња Стамевска

ВД Директор

Ирена Алексовска

Официјално контакт лице за информации од јавен карактер и Раководител на воспитна служба

Ана Панчева

Раководител на Ценатар за згрижувачки семејства

Нашата историја

 • x

  Домот започна со работа како место каде после војната се згрижени деца избеглици од Егејска Македонија, кои останале без родители како последица од Граѓанската војна во Грција.

  1946
 • x

  Установата е основана со решение на Градското собрание на Град Скопје бр.8242/1 од 04.10.1965 г. за основање на Детскиот дом „11 Октомври“ - Скопје

  1965
 • x

  Со број 07-36362 од 28.12.1972 г. Установата продолжува да работи под името Центар за заштита на деца и млади „11 Октомври“- Скопје, запишано во Окружен Стопански Суд под број 2338/73 и основач на Собранието на Град Скопје

  1972
 • x

  Со број 2-1474 од 04.11.1983 г. и акт број 16-6097 од 21.11.1983 г. од Собранието на Општина Центар, Детски дом „11 Октомври“-Скопје се организира со издвојување од составот на „РО Центар за заштита на младинци-Младост“- заведено во Окружен Стопански Суд- Скопје ФИ, бр.1267 од 30.12.1983 г.

  1983
 • x

  Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија број 23-3130 од 09.12.1999 г. Установата продолжува да работи под името ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје, според уписот во Основниот суд Скопје 1, Скопје- Срег.број 325/2003 од 17.06.2003 г.

  1999
 • x

  Установата е регистрирана во Централниот Регистар на РМ од 17.01.2007 година под дел со број 30120070000619.

  2007
 • x

  Согласно Одлуката за утврдување на мрежата на јавните Установи за социјална заштита број 41-2743/1 донесена од Владата на Република Македонија на 01.05.2013 година, Службен весник на Република Македонија бр. 67/2013, Установата продолжува да работи како ЈУ Детски Дом „11 Октомври“ - Скопје.

  2013
 • x

  До крајот на 2018 година целосно се промени промените на функциите на Домот за деца без родители „11 Октомври“ - Скопје и децата се сместени во Организациите на Единици во Скопје, кои работат 4 мали групи домови.

  2018
 • x

  Со длука од Владата на РСМ бр.40-3499/1 од 23.03.2021 г. одобрено е проширување на дејноста: со сместување и без сместување на корисниците на услуги во Установата.

  2021
1946

Домот започна со работа како место каде после војната се згрижени деца избеглици од Егејска Македонија, кои останале без родители како последица од Граѓанската војна во Грција.

1965

Установата е основана со решение на Градското собрание на Град Скопје бр.8242/1 од 04.10.1965 г. за основање на Детскиот дом „11 Октомври“ - Скопје

1972

Со број 07-36362 од 28.12.1972 г. Установата продолжува да работи под името Центар за заштита на деца и млади „11 Октомври“- Скопје, запишано во Окружен Стопански Суд под број 2338/73 и основач на Собранието на Град Скопје

1983

Со број 2-1474 од 04.11.1983 г. и акт број 16-6097 од 21.11.1983 г. од Собранието на Општина Центар, Детски дом „11 Октомври“-Скопје се организира со издвојување од составот на „РО Центар за заштита на младинци-Младост“- заведено во Окружен Стопански Суд- Скопје ФИ, бр.1267 од 30.12.1983 г.

1999

Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија број 23-3130 од 09.12.1999 г. Установата продолжува да работи под името ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје, според уписот во Основниот суд Скопје 1, Скопје- Срег.број 325/2003 од 17.06.2003 г.

2007

Установата е регистрирана во Централниот Регистар на РМ од 17.01.2007 година под дел со број 30120070000619.

2013

Согласно Одлуката за утврдување на мрежата на јавните Установи за социјална заштита број 41-2743/1 донесена од Владата на Република Македонија на 01.05.2013 година, Службен весник на Република Македонија бр. 67/2013, Установата продолжува да работи како ЈУ Детски Дом „11 Октомври“ - Скопје.

2018

До крајот на 2018 година целосно се промени промените на функциите на Домот за деца без родители „11 Октомври“ - Скопје и децата се сместени во Организациите на Единици во Скопје, кои работат 4 мали групи домови.

2021

Со длука од Владата на РСМ бр.40-3499/1 од 23.03.2021 г. одобрено е проширување на дејноста: со сместување и без сместување на корисниците на услуги во Установата.

ЈУДД „11 Октомври“-Скопје

Регионален Центар за згрижувачки семејства

Во објектот кој се наоѓа на ул. Васил Ѓотргов бр. 25, работи „Центар за функционална проценка и поддршка“ за деца и млади како и „Регионален центар за згрижувачки семејства“ кој се грижи за семејствата на мајки со деца и дава други услуги за помош и социјална заштита. Континуирано овде си работи и системот за управување и администрација на Јавната Установа Детски дом „11 Октомври“ - Скопје.

Направете донација

Би сакале да помогнете со донација? Внесете ги Вашите информации подолу или закажете состанок. Нашиот тим ќе ве исконтактира во најбрз можен рок.

За подобра иднина, во допир со сегашноста.

Добивајте бесплатни месечни пораки со новости и технички информации.