Извештаи

Завршна сметка донаторска - 1
Завршна сметка донаторска - 2
Завршна сметка донаторска - 3
Завршна сметка донаторска - 4
Завршна сметка сопствена - 1
Завршна сметка сопствена - 2
Завршна сметка сопствена - 3
Завршна буџетска сметка - 1
Завршна буџетска сметка - 2
Завршна буџетска сметка - 3
Оперативен план за работа за 2022 година
Програма за работа за 2022 година на ЈУДД 11 Октомври - Скопје
Ревизорски извештај
Правилник за систематизација на работните места
Правилник за внатрешна организација
Програма за работа за 2022 година на центарот за поддршка на згрижувачки семејства
Програма за работа за 2022 година на одделот за подготовка на родители кои користат вон-семејна заштита-сместување
Извештај за работа на лице со јавност
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Јавни набавки
Информации од Министерство за Труд и Социјална Политика
ЗАВРШНА СМЕТКА 603 БУЏЕТСКА
ЗАВРШНА СМЕТКА 785 ДОНАТОРСКА
ЗАВРШНА СМЕТКА 787 СОПСТВЕНА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА НА Ј.У. ДЕТСКИ ДОМ “11 ОКТОМВРИ“-СКОПЈЕ
ПРОГРАМА за Подготовка и поддршка на родители кои користат услуга од вон – семејна заштита - сместување во установа ЈУ Детски Дом 11 Октомври Скопје
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ЗГРИЖУВАЧКИ СЕМЕЈСТВА
Годишен Извештај до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер
Програма за работа за 2024 година на ЈУ Детски Дом „11 Октомври„-Скопје
ПРОГРАМА за 2024 година за Подготовка и поддршка на родители кои користат вон семејна заштита сместување во установата ЈУ Детски Дом 11 Октомври Скопје
Програма за работа за 2024 година на Центарот за поддршка на згриѓувачки семејства
Годишен извештај за 2023 година.